Get Adobe Flash player

 

Ul. Miloša Crnjanskog bb/II
76 300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Tel:+387 55 201 245
 

Marktstr. 15-17
46045 Oberhausen, Deutschland
Tel:+49 208 824 3717

Politika integrisanog sistema upravljanja

Poslovna politika „ MONTING MONTAŽE “ d.o.o. orjentisana je na ostvarivanje profita uz pružanje usluga specificiranog kvaliteta i odgovoran odnos prema zaposlenima i prema životnoj i radnoj sredini.

Politika kvaliteta, bezbjednosti, zaštite na radu i životne sredine sastavni je dio poslovne politike.

Nivo kvaliteta naših usluga mora da bude usaglašen sa specifikacijom za isporuku, propisima i standardima i da zadovolji potrebe i očekivanja korisnika naših usluga.

PRIORITET – Naši kupci zahtijevaju i očekuju usluge visokog kvaliteta. Naša odgovornost je da ispunimo sve zahtjeve i očekivanja investitora. Namjera nam je da postignemo stalan rast njihovog zadovoljstva kroz neprekidno unapređenje kvaliteta usluga.

Sve napred navedeno biće ostvareno:

·      doslednom primenom i stalnim unapređivanjem integrisanog sistema upravljanja, u skladu sa zakonskim regulativama i drugim zahtevima i propisima, zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 i prevencijom zagađenja okoline i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,

·      planiranjem aktivnosti i procesa i racionalnim korišćenjem resursa infrastrukture i minimizacijom stvaranja otpada;

·      realizacijom usluga bez neusaglašenosti;

·      internim provjerama u skladu sa prihvaćenim planom;

·      sprovođenjem preventivnih i korektivnih mjera radi otklanjanja uzroka neusaglašenosti;

·      Stalnim usavršavanjem, obrazovanjem i informisanjem zaposlenih, kao i korisnika naših usluga u cilju potpune usaglašenosti usluga sa potrebama klijenata;

·      preispitivanjem integrisanog sistema upravljanja od strane rukovodstva;

·      stalnim poboljšanjem i unapređenjem ISM.

CILJEVI – Osnovni ciljevi našeg sistema menadžmenta kvalitetom vezani su za realizaciju ugovorenih usluga specificiranog kvaliteta, u ugovorenom roku i sa najmanjim troškovima. Postizanje ovih ciljeva ostvarićemo tako da zahtjevi investitora budu ispunjeni i to iznad njihovog očekivanja.

Ciljevi vezani za ustanovljene procese u MONTING MONTAŽI su specificirani u prilogu Poslovnika o kvalitetu i to za tekuću godinu.

Ovi ciljevi biće tako utvrđeni da budu mjerljivi i da se na osnovu njih može utvrđivati efektivnost i efikasnost procesa.

 

                            



Dokumenti


Politika integrisanog sistema upravljanja (3.35 MB)
Upitnik o zadovoljstvu korisnika naših usluga (64.50 KB)
Obrazac - Podaci o isporučiocima (75.00 KB)